Gratis Proefles

Ambitie

De ambitie die Art4U heeft, is dat elk basisschoolkind, ongeacht sociaal economische achtergrond, in elk leerjaar van de basisschool in aanraking kan komen met muziek zodat hij kan ontdekken wat dit voor hem kan betekenen. Muziek hoort bij de basisontwikkeling van elk kind.

Ieder kind heeft recht op muziekonderwijs, heeft het recht om te kunnen ontdekken wat muziek maken, horen, voelen en beleven voor hem betekent. Het sociaal economische milieu waar het kind uit komt mag hierin geen belemmering zijn. Het structureel muziekles aanbieden op de basisschool is van het grootste belang om deze ambitie te kunnen blijven nastreven. Op deze manier bereiken we alle basisschoolkinderen gedurende hun hele basisschool-loopbaan en kunnen ze zich, in de daarvoor erg belangrijke jaren, ontwikkelen op muzikaal gebied.

Het structureel in het curriculum houden van het muziekonderwijs bij alle scholen is nodig om ons doel te bereiken.
De financiële borging voor een langere periode blijft een punt van zorg en aandacht. Om een doorlopende leerlijn muziek succesvol te kunnen realiseren is een minimale periode van acht jaar vereist. Een leerling zit immers acht jaar op de basisschool en om te kunnen meten wat het effect van een doorlopende leerlijn op een leerling is moet hij of zij alle acht de modules doorlopen hebben.

De subsidieregeling “Impuls Muziekonderwijs” heeft mogelijk gemaakt dat we in de cursusjaren 2017-2021 het volledige lesprogramma met uitgebreide coaching voor de leerkrachten volgens onze opleidingsroute konden bekostigen. Nu de regeling “Impuls Muziekonderwijs” afloopt in ons werkgebied ontstaat er een substantieel tekort op de begroting om het lesprogramma in de volle breedte met deze intensiteit te continueren, terwijl daar vanuit het onderwijs wel grote behoefte aan is.

Inmiddels heeft Art4u grote stappen gezet in het opstellen van een Muziekakkoord in samenwerking met de stichting “Meer Muziek in de Klas”, waarvan H.M. Koningin Maxima de beschermvrouwe is. Dit Muziekakkoord wordt in de eerste helft van 2021 ondertekend door een groot aantal belanghebbende partijen en heeft een enorme positieve uitstraling en zal ongetwijfeld leiden tot een breed maatschappelijk en politiek draagvlak. Dit draagvlak maakt dat we financieel minder kwetsbaar worden omdat de stakeholders het belang van muziek in de klas onderschrijven en daarmee hun financiële bijdrage zo veel als mogelijk zullen handhaven.
Wellicht biedt de positieve uitstraling van een Muziekakkoord ook mogelijkheden om het bedrijfsleven in en om ons werkgebied op enige wijze aan ons te binden en te verleiden tot een structurele (materiële of immateriële) bijdrage. Hun winst bij meer muziek in de klas is helder: de kinderen die nu op de basisschool goed en creatief muziekonderwijs krijgen zijn immers de toekomstige werknemers van deze bedrijven.