Gratis Proefles

Algemene voorwaarden Art4U-Kunsteducatie

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele portfolio van producten en diensten en bindend voor alle deelnemers aan de activiteiten van Art4U-Kunsteducatie.

Correspondentie 

Correspondentie over inschrijvingen gaat per email via: algemeen@art4u-kunsteducatie.nl .

In het geval van lesuitval (bijv. als gevolg van ziekte van een docent) communiceren wij uitsluitend via een automatische SMS service. Zorg er a.u.b. voor dat wij op hoogte zijn en blijven van uw actuele e-mailadres en mobiele nummer. Algemene informatie over het gehele portfolio publiceren wij op onze website en via een digitale nieuwsbrief.

Inschrijving cursus & plaatsing cursisten 

1.      Hoe kan ingeschreven worden   
Aanmelden voor een cursus kan via onze website www.art4u-kunsteducatie.nl.
Inschrijven voor een nieuw cursusjaar kan wanneer de betreffende cursus in ons cursusaanbod op de website is opgenomen. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

2.      Automatische continuering van de inschrijving per ingang eind cursusjaar 2023-2024
In cursus jaar 2022-2023 zal de her-inschrijving voor het laatst schriftelijk gebeuren. Eind het cursusjaar 2023-2024 blijft de cursist ingeschreven voor een volgend cursusjaar tot schriftelijke wederopzegging. Cursisten ontvangen tijdig bericht over continuering en eventuele indexering van lestarieven voor het daaropvolgende jaar.

3.      Het plaatsen en roosteren van de cursisten

Groepslessen:

  • Vanaf 1 juli wordt gestart met het plaatsen van de cursisten. Cursisten die al les hebben, worden met voorrang geplaatst. Daarna vindt, op volgorde van inschrijvingsdatum, de inschrijving van nieuwe cursisten plaats. Geplaatste cursisten ontvangen een plaatsingsbevestiging.
  • Groepscursussen starten alleen wanneer er voldoende inschrijvingen zijn. Bij te weinig aanmeldingen wordt er gekeken naar een alternatieve opzet zodat de cursus toch kan starten. Cursisten worden hier op voorhand over geïnformeerd.

Individuele lessen:

  • Voor instrumentale lessen neemt de docent rechtstreeks contact op met de cursist om een lestijd af te spreken. Dit gebeurt uiterlijk één week voor de eerste les. 
  • Een gratis proefles is afhankelijk van ruimte in het lesrooster van docenten. Docenten nemen contact met de aanvrager over het lesvoorstel. Aan het volgen van een proefles kunnen geen rechten worden ontleend. Een proefles is voor maximaal twee verschillende instrumenten per cursist mogelijk.
  • Een korte kennismakingscursus is éénmalig mogelijk per instrument en voor maximaal twee verschillende instrumenten. De lessen worden in drie opeenvolgende weken achter elkaar gepland.

4.      Is het mogelijk om de inschrijving te annuleren? 
Opzeggen kan op ieder moment. De opzegging gaat in per de 1ste van de volgende maand met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Ter verduidelijking:
Je zegt op 24 januari via de mail op, dan geldt de opzegging per 1 februari en stopt de les en de incasso per de 1ste maart.

Stuur je opzegging per mail naar algemeen@art4u-kunsteducatie.nl. Zet in de mail de naam van degene die stopt, de leeftijd, de cursus die je wilt opzeggen en de naam van de docent. Wij zorgen dat de uitschrijving verwerkt wordt.

Natuurlijk is het ook erg fijn als je je docent persoonlijk laat weten dat je stopt, maar dat vervangt het opzeggen via de mail niet.

Huisregels

5.      Huishoudelijk reglement
Cursisten en hun begeleiders worden geacht het huishoudelijk reglement van Art4U te respecteren, alsmede de reglementen die gelden op locaties waar Art4U lesruimtes huurt.

6.      Aansprakelijkheid
Art4U kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging aan lijf of goed (kleding, instrumenten, materialen, werkstukken en vervoersmiddelen) van gebruikers in of nabij alle gebouwen en dependances van Art4U.

Financieel

7.      Tarieven
Gesubsidieerd
Wanneer je woonachtig bent in de gemeentes van ons werkgebied, zijnde Veldhoven, Eersel en Bergeijk, dan worden de cursussen voor jeugdigen tot en met 20 jaar gesubsidiëerd door de gemeente. Daardoor kunnen wij jeugdigen binnen ons werkgebied de cursussen aanbieden tegen een gereduceerd tarief.

Ongesubsidieerd
Voor volwassenen vanaf 21 jaar binnen ons werkgebied en voor jeugdigen en volwassenen buiten ons werkgebied gelden ongesubsidieerde tarieven. Kijk voor actuele tarieven bij 'Wat kost het?' >

8.      Financiële ondersteuning
Cursisten - jeugd tot 18 jaar
Ouders/verzorgers die de financiële middelen niet hebben om kinderen te laten deelnemen aan culturele activiteiten kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld. Meer informatie >

Cursisten - volwassenen vanaf 18 jaar

Voor volwassenen kunt u wellicht een beroep doen op de gemeentelijke Meedoen-voorziening of Participatieregeling.

 9.      Cursusprijzen
Aan de publicatie van onze cursusprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen worden nadrukkelijk voorbehouden. Art4U behoudt het recht op jaarlijkse indexering van de lesgelden. er kunnen geen rechten worden ontleend aan tijdelijke acties die via flyers worden verspreid ook als daar geen einddatum op staat. De op de website aangeboden inschrijvingsmogelijkeden zijn leidend.

10.      Betalingscondities
Voor het volgen van de cursussen is cursusgeld verschuldigd.
Hiervoor ontvangen de cursisten een (verzamel)factuur. Betaling kan in één, twee, drie of verspreid over 9 termijn(en), met uitzondering van bedragen < € 100,- . Deze worden in 1 termijn gefactureerd of in termijnen evenredig aan de duur van de cursus. Art4U geeft geen lessen in de schoolvakanties. Deze weken worden niet meegeteld in de lesplanning en dus ook niet gefactureerd.

11.       Wijze van betaling
Betaling kan via een automatische incasso of een factuur. Bij de inschrijving geef je wel of geen toestemming voor een automatische incasso. Als je toestemt, wordt het cursusgeld na facturering automatisch geïncasseerd. Als je geen toestemming geeft, ontvang je van ons een factuur.

12.      Betalingsachterstand    
Bij betalingsachterstand behoudt Art4U zich het recht voor deelname aan de lessen niet langer te continueren, zonder dat daarmee de betalingsverplichting komt te vervallen. Zodra aan de betalingsverplichting is voldaan, kunnen de lessen hervat worden. De niet genoten lessen worden niet ingehaald. Wanneer een debiteur zijn betalingsverplichting niet nakomt, geven wij het incasso uit handen aan een extern bureau, waarbij gemaakte kosten en wettelijke rentes voor rekening zijn van de debiteur. Bij betalingsachterstand kan Art4U de inschrijving voor een vervolgcursus weigeren.

Uitval/afwezigheid docent of afmelding cursist

13.      Lesuitval / afwezigheid van de docent
a. Bij kort cursorisch onderwijs (tot en met 13 lesweken) biedt Art4U  in principe bij lesuitval de gelegenheid de les op een later tijdstip in te halen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, wordt op verzoek een evenredig deel van het lesgeld gerestitueerd.
b. Bij cursorisch onderwijs vanaf 14 lesweken, niet zijnde een jaarcursus, vindt op verzoek restitutie van een evenredig deel van het lesgeld plaats wanneer er meer dan twee lessen zijn uitgevallen. In principe probeert de docent de uitgevallen lessen in te halen.
c. Voor wat betreft de jaarcursussen garandeert Art4U over het hele cursusjaar minimaal 34 lessen + 2 projectweken, samen 36 contactmomenten. Als je niet wilt deelnemen aan de projectweken geeft dit geen recht op vervangende lessen. Wanneer het minimaal aantal lessen over een heel cursusjaar (van september tot en met juni) onverhoopt niet gehaald wordt doordat Art4U  in gebreke blijft, vindt op verzoek restitutie van een evenredig deel (1/36 per les) van het lesgeld plaats.

14.      Vervanging docent
Bij meer dan drie keer  lesuitval, zorgt Art4U voor vervanging. Te allen tijde behoudt Art4U zich het recht voor een docent te vervangen.

15.      Afwezigheid van de cursist
Kun je een keertje niet naar je les komen? Stuur even een mailtje naar algemeen@art4u-kunsteducatie.nl of meld je telefonisch af via 040-253 35 22. Zo kunnen wij jouw docent op de hoogte brengen. De lessen die je zelf afzegt wegens ziekte of een andere reden kunnen niet worden ingehaald of terugbetaald.

16.      Tussentijdse afmelding
Wanneer een cursist in de loop van een cursus(jaar) de lessen staakt, dan geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. De betalingsverplichting voor de cursus blijft bestaan gedurende de opzegtermijn. Daarnaast brengen we € 20,- administratiekosten in rekening.

Privacy

 17.   Privacy persoonsgegevens
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeren we dat Art4U de gegevens van cursisten, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres opneemt in een gegevensbestand. Art4U gebruikt de gegevens in de cursistenadministratie uitsluitend voor de verwerking van de  inschrijving en voor de uitvoering van de cursusovereenkomst. Daarnaast kunnen  gegevens worden gebruikt  om cursisten, leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordigers te informeren over nieuwe cursussen en activiteiten.  Art4U verstrekt uw gegevens niet aan derden met uitzondering van hetgeen is bepaald onder punt 12 (betalingsachterstand). Cursisten hebben het recht om eigen gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de cursistenadministratie van Art4U per mail algemeen@art4u-kunsteducatie.nl of telefonisch 040-253 35 22.

18.      Gebruik van beeld- en geluidmateriaal
Art4U kan in voorkomende gevallen beeld- en geluidmateriaal van cursisten gebruiken voor publicitieitsdoeleinden in diverse media. Waar mogelijk wordt hiervoor voorafgaande aan de opnamen toestemming gevraagd van betrokkenen. Indien cursisten, leerlingen of hun wettelijke vertegenwoordigers hiertegen bezwaar hebben, kunnen zij dit kenbaar maken. Indien een cursist bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van bepaald beeld- of geluidmateriaal, dan zal Art4U dit respecteren en betreffende beelden/opnamen uit het archief en waar mogelijk uit beeld- en geluidsdragers verwijderen.