Informatie over lessenInschrijfvoorwaarden
 
Aanmelden instrumentale/vocale les of ensembles
Een leerling wordt digitaal/schriftelijk aangemeld door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier. Aanmelding kan tijdens het gehele cursusjaar gebeuren, maar het liefst vóór 1 juni.
De inschrijving geldt voor een heel schooljaar, van 1 augustus tot en met 31 juli (behalve voor de korte cursussen). Uiterlijk in de eerste week van de zomervakantie krijgen alle aangemelde leerlingen voor instrumentale of vocale les bericht of zij wel of niet geplaatst kunnen worden bij het instrument van hun keuze.

^ naar boven
 
Plaatsing
Plaatsing voor vocale/instrumentale lessen geschiedt in principe in volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. De definitieve plaatsing valt onder verantwoordelijkheid van de directie van Art4U. Indien een leerling, om welke reden dan ook, niet geplaatst kan worden, wordt de inschrijving op een wachtlijst geplaatst.

^ naar boven
 
Start van de lessen
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De eerste lesweek van het nieuwe cursusjaar is een roosterweek waarin de docent na overleg met de leerling het rooster samenstelt. De lessen starten in de tweede lesweek van het nieuwe cursusjaar. Tussentijdse plaatsing voor vocale of instrumentale les is incidenteel mogelijk indien er ruimte is.

^ naar boven
 
Lestijden
De lestijden worden aan het begin van het cursusjaar, in overleg met de leerling, door de docent gekozen en toegedeeld door de schoolleiding. De lessen vinden in principe wekelijks plaats. Nadrukkelijk wordt u erop gewezen dat de woensdag- en de vrijdagmiddagen behoren tot de roostermogelijkheden.

^ naar boven
 
Beëindiging van de lessen
Iedere opzegging dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, vóór 1 juni, bij de administratie. Opzeggen bij docenten geldt niet als een schriftelijke opzegging aan de school en ontslaat derhalve de lesgeldplichtige niet van zijn/haar verplichting tot het doorbetalen van het lesgeld.
In geval van langdurige ziekte of verhuizing buiten de gemeente kan, op schriftelijk verzoek, van deze regel worden afgeweken.
Voor kortlopende cursussen is opzegging niet nodig.

^ naar boven
 
Leermiddelen
Instrumenten, boeken en andere schoolbehoeften komen voor uw rekening. De docenten geven u graag advies over de aanschaf van een instrument.

^ naar boven 
 
Betalingen*

In het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u de lesgeldnota. Het lesgeld wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Bij inschrijving tekent u voor automatische incasso. Bedragen tot € 120,00 worden in 1 termijn geïncasseerd. Bedragen vanaf € 120,00 kunnen in 6 termijnen geïncasseerd worden.

Aanvullende info

Voor studerende vanaf 18 jaar, die daarvan een bewijs overleggen, geldt het jeugdige tarief.

Vanaf 21 jaar wordt daarop BTW in rekening gebracht.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u het geïncasseerde bedrag binnen 30 dagen via uw bank terug laten storten op uw eigen rekening.


^ naar boven
 
Ontheffing/restitutie van lesgeld
Ontheffing of restitutie van lesgeld wegens ziekte of ongeval van de leerling kan schriftelijk worden aangevraagd.


^ naar boven
 
Lesuitval door ziekte docent
Indien er meer dan 2 lessen uitvallen door ziekte van een docent of door andere, bij Art4U gelegen oorzaken, kan er een verzoek tot lesgeldrestitutie worden gedaan. Dit geldt uitsluitend voor cursussen van twintig lessen of meer. Kortlopende cursussen (minder dan twintig lessen) kennen geen restitutiemogelijkheid. 
Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de cursist worden niet gerestitueerd. 

^ naar boven
 
Aansprakelijkheid
Art4U draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ontvreemding van en beschadiging aan persoonlijke bezittingen van leerlingen in en om de muziekschool.

^ naar boven


Wijzigingen

Het bestuur van Art4U, behoudt zich te allen tijde het recht voor wijzigingen in voorwaarden en tarieven aan te brengen. in voorkomende gevallen zult u hierover tijdig worden geinformeerd. Aan druk-en zetfouten in deze prospectus kunnen geen rechten worden ontleend.

^ naar boven